Πολιτική ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας

Η Εταιρία «AGREXPO SA» έχει καθιερώσει ως υποχρέωση της την επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας εφαρμόζοντας τις αρχές του FSSC 22000– IFS- ΒRC για όλα τα προϊόντα της. Τα πρότυπα αυτά ικανοποιούν τις αρχές και τις απαιτήσεις των πλέον σύγχρονων και αποδεκτών εφαρμογών και πρακτικών με προσανατολισμό και στόχο την ΠΟΙΟΤΗΤΑ, την ΥΓΙΕΙΝΗ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ των τροφίμων, την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ των πελατών .

Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών έχουν θεσπισθεί και εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι μόνο τα αποδεκτά προϊόντα από άποψη ποιότητας και ασφάλειας, που πληρούν τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, διατίθενται στην αγορά.

Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει ορίσει τους σκοπούς, τους στόχους και την δέσμευση της στην ποιότητα, την υγιεινή και ασφάλεια. Οι επιμέρους στόχοι της Εταιρίας ως προς την ποιότητα, την υγιεινή και ασφάλεια είναι:

  • Η παροχή προϊόντων με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές.
  • Η χρήση των πλέον προηγμένων τεχνολογικά μεθόδων για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων με σταθερή βελτίωση της ποιότητας και εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας τους.
  • Η έγκαιρη και ασφαλής παράδοση των προϊόντων, σύμφωνα με τους κοινά αποδεχτούς όρους των συμβάσεων.
  • Η εξασφάλιση συνθηκών που εγγυώνται την υγιεινή και ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων.
  • Η εκπαίδευση και προσήλωση όλων των εργαζομένων στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας εργασίας και της ασφάλειας των προϊόντων.
  • Η προσαρμογή των προμηθευτών στις προσυμφωνημένες ποιοτικές ή τεχνικές προδιαγραφές, στους οικονομικούς όρους και στους προκαθορισμένους χρόνους παράδοσης των πρώτων υλών.
  • Η παραλαβή πρώτων υλών αρίστης ποιότητας, η ολοκληρωμένη εκτέλεση κάθε εργασίας σωστά από την αρχή, η παραγωγή προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές και η έγκαιρη και ασφαλής παράδοση των προϊόντων είναι αρχές που διέπουν κάθε δραστηριότητα της εταιρίας.
  • Η μηδενική απόκλιση από τα μικροβιολογικά – χημικά κριτήρια ελέγχου των τελικών προϊόντων που γίνονται σε διαπιστευμένα εργαστήρια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Επιστροφές προϊόντων από πελάτες σε ποσοστό μικρότερο του 5%.
  • Την προστασία του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες της εταιρίας

Η Διοίκηση, και όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία τηρούν την προκαθορισμένη ‘Πολιτική’ της εταιρίας και προωθούν κάθε ενέργεια που προάγει και συντηρεί την ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων.

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρέχει στο προσωπικό επαρκή πληροφόρηση και εκπαίδευση για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και των απαιτήσεων των πελατών.

Όλοι οι εργαζόμενοι διακατέχονται από το πνεύμα-τους κανόνες ηθικής και εναρμονίζονται με το γράμμα της Πολιτικής Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εταιρίας.
01-08-2018

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ